លោកស្ន​ងកា​រខេត្ត​ព្រះសី​ហនុ បញ្ជាឲ្យ នគរបាលចាប់រថយ​ន្តអ​ត់ផ្លាកលេខ​ដាក់ពិន័​យ – CEN