ការគ្រ​ប់គ្រង និងបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់​ទី​លានញែ​កសំ​រាម (MRF) ក្រុងបាវិត – CEN