លោក​ពេជ្រ ស្រស់ ៖ លោក​ម៉ម សូណង់ដូ គ្មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី សូម​ទទួលស្គាល់​ត្រឹម​ខ្លួនឯងបាន​ហើយ កុំ​ឆ្លើយ​ដាក់​គេ គឺ​តា​ដូ​នេះឯង​ដែល​ធ្វើ​មិនកើត​ – CEN