អំឡុ​ង​ពេលមា​នផ្ទៃ​ពោះ អ្នកមិនគួរទទួលអាហា​រ​ទាំងនេះ​ច្រើនោះទេ​ ព្រោះវាអាចបំផ្លាញ​ខួ​រក្បាល​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ – CEN