ករណីបេក្ខជនតវ៉ា ​ចំពោះលទ្ធ​ផល​ប្រឡ​ងសញ្ញា​បត្រ​បាក់ឌុប , ក្រសួងបានបង្កើតគណៈកម្ម​កា​រពិ​និត្យ និងដោះស្រា​យកា​រតវ៉ា​រប​ស់បេក្ខ​ជ​ន ដើម្បីពិ​និត្យនិ​ងដោះស្រា​យករ​ណីទាំងនោះ​ – CEN