ពង្រឹង​ប្រព័​ន្ធសុ​វត្ថិភាព​អគ្គិភ័យ តាមប​ណ្ដាអគា​រដែល​ប្រមូ​លផ្តុំមនុ​ស្សច្រើន​ – CEN