បើកវគ្គបំប៉​នអ្ន​កស័្មគ្រ​ចិត្ត​ស្តីពី អនាម័យទឹក​ស្អាត និងអនាម័យទូទៅនៅស្រុ​ក​ចន្ទ្រា – CEN