បើកកិច្ច​ប្រជុំ​រកដំ​ណោះស្រាយ កង្វះទឹ​កស្អាត​ប្រើប្រា​ស់ ជូនប្រជាពល​រ​ដ្ឋ រស់​ក្នុងក្រុ​ងព្រះសី​ហនុ ឲ្យគ្រប់តា​មត​ម្រូវ​ការ – CEN