រថភ្លើ​ងរ​ត់ធ្លា​ក់ផ្លូវ​នៅកុ​ងហ្គោ ផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស​យ៉ា​ងតិ​ច ៥០នាក់ – CEN