បូកសរុប​សកម្ម​ភាព​ការងាររៀបចំវេ​ទិកា​សាធារណៈ ប្រចាំឆមា​សទី១ និងទិសដៅអនុវត្តន៍ប​ន្ត​​ឆ្នាំ២០​១៩ របស់ក្រុមការងា​រថ្នា​ក់ជាតិ ចុះមូល​ដ្ឋាននៅ​ខេត្តស្វាយ​រៀ​ង – CEN