ឪពុក​មា​សាច់ថ្លៃ ចាប់រំលោភ​ក្មួយ​ស្រី​មិនទាន់​គ្រប់​អាយុ ៤​នាក់ បានសម្រេច​បន្តបន្ទាប់​គ្នា​ – CEN