ជនសង្ស័យ​ចំនួន ០២​ នាក់ ​ជួញ​ថ្នាំញៀន​ជិត​ ៣​ គីឡូ​ – CEN