សត្វ​ក្រៀល មានតម្លៃ​ជាស​កល​នៅក្នុង​បញ្ជី​ក្រហម​របស់​អង្គការ​សហភាព​អន្តរជាតិ​ – CEN