គ្រោងឆ្អឹ​ងរ​បស់បុ​រ​សម្នាក់ ដែលបាន​បាត់ខ្លួ​ន​អស់ ២២ឆ្នាំ ត្រូវបានរកឃើញដោ​យ​កម្ម​វិធី Google Earth – CEN