ក្រសួង​បរិស្ថាន​លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​វ័យក្មេង​តាមរយៈ​កសាង​ចំណេះដឹង​ជំនាញ និង​លទ្ធភាព បំពេញការងារ​ – CEN