ទឹកជំនន់ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស ១២​នាក់ ស្លាប់ និង​បង្ក​ផលប៉ះពាល់ ៨៧.៤៦៩​គ្រួសារ – CEN