អ្នកនយោ​បាយពី​រ​ប្រភេទ នៅជាមួយពលរ​ដ្ឋ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហា និងសន្យាដោះស្រាយពេ​ល​បានអំ​ណា​ច​ – CEN