ចៅសង្កា​ត់​កោះរ៉ុង​ស​ន្លឹម បានដកបញត្តិ​មិន​ឲ្យព​លរដ្ឋ​ចិញ្ចឹ​មសត្វ​ឆ្កែនោះ​វិញ​ហើយ – CEN