វាយខ្នោះបុរសជនជាតិព្នងម្នាក់​ ប្រើកាំ​ភ្លើ​ងអាកាបាញ់សម្លា​ប់ស​ត្វខ្ទីង និងម្នាក់ទៀត រត់បាត់ – CEN