រដ្ឋបា​លខេ​ត្តព្រះ​សីហនុ បើកវគ្គផ្សព្វផ្សា​យ​ស្ដីពី ការកសាងផែ​នកា​រអ​ភិវ​ឌ្ឍន៍ រយៈពេ​ល៥​ឆ្នាំ – CEN