មានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុ​ធ ដែលអាចការពាររាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ការពារបូរណភាពទឹកដីរ​បស់កម្ពុជា – CEN