បារាំង​អនុម័ត​បទ​កំណត់​តឹងរឹង អំពី​ការប្រឆាំង​ភេរវកម្ម​ – CEN