បង្រ្កាប​ក​រណី ប្រព្រឹត្តិអំពើ​ស​ញ្ចារ​កម្ម នៅ​ហា​ងម៉ា​ស្សា ​អ័រគី​ដេ ឃាត់​ខ្លួន​មនុ​ស្សចំនួ​ន ​៣៧នាក់ – CEN