ពន្លឺ​ចម្លែក​កណ្តាល​អាធ្រាត បង្ក​ការបារម្ភ និង​ភ័យខ្លាច​នៅ​កូ​ឡំប៊ី​ – CEN