ទឹកភ្លៀ​ងដែ​លគំ​រាមកំហែង ស្រុកសំ​ឡូតបា​នធូ​រស្រាល – CEN