មេដឹ​កនាំ​ហុងកុង នឹងរៀបចំការពិភាក្សាសា​ធា​រណៈ នៅអាទិ​ត្យក្រោ​យ ដើម្បីលុបបំបាត់​ភាពតា​នតឹង – CEN