ប្រទេសសមាជិក ​CLMTV បន្តពង្រឹង និងពង្រីកការអ​នុវ​​ត្ត​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកា​រ​​ងា​រ ឱ្យកាន់តែស៊ីជ​ម្រៅ​ – CEN