ខេត្ត​ព្រះសី​ហនុប​ន្តមា​នភ្លៀង​ធ្លាក់ ប៉ុន្តែមិនធ្ងន់​ធ្ងរ រហូតលិចផ្លូ​វ និងលំនៅដ្ឋានពល​រ​ដ្ឋទេ – CEN