បន្ទប់ Gym ញូវយ៉ក ទាក់ទាញ​សិក្ខាកាម​ដោយ​ការហ្វឹកហាត់ “​ននលគក​” – CEN