ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្លឹមសារ​អនុ​ក្រិត​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រ​ព័័​ន្ធ​លូ​និង​ប្រព​ន្ធ័​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​កខ្វក់​ – CEN