រៀប​ចំស​ណ្តាប់ធ្នា​ប់ និងកិច្ចការពារស​ន្តិ​សុខសុ​វត្ថិភាព ជូនប្រជាព​លរដ្ឋ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ​ – CEN