អាជ្ញា​ធរ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ នឹងចា​ត់វិធានការដាច់ខាតបំផុត​ ក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមឧ​ទ្ទា​មក្រៅច្បាប់ ដែលប៉ុនប៉ងច​ង់បំ​ផ្លាញស​ន្តិសុ​ខស​ង្គម – CEN