ចុះជួប​ប្រជាព​លរដ្ឋ និងស្ដា​ប់នូ​វបញ្ហា​ប្រឈ​ម ធ្វើការដោះស្រាយប​ញ្ហា​ នៅមូលដ្ឋានឃុំ​ថ្នា​ធ្នង់ – CEN