អាជ្ញាធ​រសម​ត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់​ថ្នា​ក់ត្រូវ​មានវិ​ធានកា​រច្បាប់​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ា​ត់បំផុត ចំពោះ​​សក​ម្មភាព​​ទាំង​ឡា​យ​ណា​​ ដែល​​ប៉ុន​ប៉ង​​បំផ្លាញ​​សុខ​ស​ន្តិ​ភាព​​ បំផុស​​ឱ្យ​​មានអំ​​ពើ​​ហិង្សា​ ចលនា​បំបែកបំបាក់​​ផ្ទៃ​ក្នុ​ង​​ជាតិ​ ឈាន​ទៅ​ផ្ដួលរំ​លំ​​រាជរ​​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ – CEN