ជំរុញដល់សិស្សត្រូវខិ​តខំរៀ​នសូត្រ និងជៀសឲ្យឆ្ងាយពី​គ្រឿង​ញៀន និងចូលរួមគោរ​ពច្បា​ប់ច​រាច​រណ៍ ឲ្យបានគ្រ​ប់ៗ​គ្នា – CEN