កម្ពុជា​នឹង​នៅតែ​រក្សាបាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ដ៏​រឹងមាំ​ក្នុង​អត្រា ៧,១% នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ – CEN