ចូរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​! ចង់ទៅ​ដើរលេង​តំបន់​នេះ នៅក្នុង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ព្រោះ​មាន​អ្នក​ប៉ះ​សក់​ជ្រោង​ហើយ​!​ – CEN