ទណ្ឌិត​ សម រង្ស៊ី គឺជានយោបាយ​មួ​យ​ធ្វើ​​អត្ត​​ឃាត​ដោយ​​​ខ្លួ​នឯ​ង – CEN