ករណីទឹកជំនន់បាក់ដីភ្នំសង្ក​ត់ បាត់ខ្លួន២នាក់ គឺរកឃើញម្នាក់ហើយ – CEN