ស្ថានភា​ពអ​ចលនវត្ថុ នៅកម្ពុជា នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និងទៅ​អនា​គត – CEN