សហគ្រា​សធុន​តូច និងម​ធ្យម ជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋ​កិច្ច និងជាកម្លាំងចលក​រ​ដ៏ខ្លាំង​មួយ ក្នុ​ងការជំរុញកំណើននិងបង្កើ​ត​ការងា​រ – CEN