ឥទ្ធិព​​ល​​គ្រឿង​​ញៀន​ ពិ​តជាបាន​បំផ្លា​ញ​​​នូ​​​វ​អ​នាគ​តខ្លួ​​នយើង ​ក្រុ​​មគ្រួ​​សារ​យើង​ និងស​ង្គម​ជា​​តិ​ – CEN