ប្រធាន​​ស​​ហគម​ន៍រ៉ែមាស​ចុង​ផ្លាស់ ត្រូវចាប់ខ្លួន ​ដែលលាក់ឈើជាច្រើ​ន​ម៉ែ​ត្រគូ​ប – CEN