ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ចិន សម្រេចបាន ៦.៤៥៧ លាន​ដុល្លារ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN