នៅ​បណ្តា​រាជ​ធានី-ខេត្ត ភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ា​យ​ នៅក្នុងកម្រិតបរិ​មា​ណ ពីមធ្យមទៅច្រើន ​និ​ងនៅផ្នែកខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់​ខ្លាំ​ង ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី២៣​ ដល់ទី ២៩​ – CEN