ក្រសួ​ងអភិ​វឌ្ឍ​ន៍ជ​នបទ បើកយុ​ទ្ធនាកា​រលើ​កកម្ពស់ការបើ​កប​រប្រកបដោយសុ​វ​ត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេ​លបុណ្យ​ភ្ជុំបិ​ណ្ឌ – CEN