បុរស​អាមេ​រិច​ម្នាក់ល​ង់ទឹ​កស្លាប់ ដោយសារតែសុំមិត្តស្រីរៀ​ប​ការ​នៅក្រោម​ទឹ​ក – CEN