អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ បញ្ជា​ឲ្យអាជ្ញាធរស្រុក និងមន្ត្រីជំនាញ ត្រូវសិក្សា និងបង្កា​រទ​ប់ស្កា​ត់ជាមុន ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែ​ទឹក​ជំនន់ – CEN