បើកវិញ្ញាសាប្រឡ​ងជ្រើ​សរើស​បេក្ខជ​នប​ញ្ចូលក្នុ​ងក្រ​បខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិ​ល ក្រសួ​ងម​ហាផ្ទៃ – CEN