អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ វាយតម្លៃ ចំពោះ​និន្នាការ និង​ផល​ជា​ផ្លៃ​ផ្កា នៃ​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និង​អំពើពុករលួយ​ – CEN